Matou Va'aiga Taula'i, Manulauti ma Anavatau

E fa’avae galuega a le Ofisa i tulafono mo le fa’atupuina o pūlega lelei, le lagolagoina ma le puipuiga o aiā tatau a tagata soifua, ma le māta’itūina o galuega a Leoleo, Ofisa o Falepuipui ma isi ‘aufaigaluega e fa’amālosia tulafono. O le fa’alautelega o galuega a le Ofisa ua fa’amausalī ai se lagona o le fa’atuatuaina e le Mālō o Sāmoa o le nafa o le Ofisa, ma le fa’aauauina o lona sao ina ia maua e tagata faiga tonu ma tutusa, ma fa’apea ai ona āga’i pea i luma le ātīna’e o le atunu’u.

Fa’atupuina o le āmiotonu i pūlega, le puipuiga ma le lagolagoina o aiā tatau a
tagata soifua i Sāmoa, ma faiga tutusa ma tonu o tagata"
O le Va'aiga Taula'i

Manulauti

Ia ‘āto’atoa lelei le māta’itūina ma le fa’asa’osa’oina o ni faiga lē tonu a ofisa olo’o fa’amālosia tulafono a le Mālō ma fa’atino ni su’esu’ega fa’apitoa pe ‘āfai e fa’atonuina.
I lona nafa o le Ofisa a le Atunu’u mo Aiā Tatau a Tagata Soifua, ia fa’atupuina ma puipuia aiā tatau ma sa’olotoga o tagata.
Ia fa’aleleia ātili le tausisia o tulafono i le fa’atinoga o galuega fa’atulafonoina a Matāgaluega ma Ofisa o le Mālō ia fa’amalieina le atunu’u i se tulaga talafeagai.
Ia fa’atinoina ta’ita’iga lelei, pūlega lelei o faiga tau galuega ma fa’agāsologa o galuega, ia lelei le lagolago ma feso’ota’iga ina ia taunu’u manuia le fa’atinoga o polokalame o Galuega a le Ofisa.

Mātou 'Au'aunaga

Logo-5-Scale

Vaega o Pulega Lelei

E mata'itū man una'ia pulega lelei i totonu o Matāgaluega ma fa'alapotopotoga a le Mālō i le fa'amalieina o le mamalu o le atunu'u
Logo-4-Hands

Vaega o Aia Tatau o Tagata Soifua

O le Vaega o Aiā Tatau o Tagata Soifua e avea ma so'otaga i le puipuiga o aiā tatau o tagata ta'ito'atasi ma matāfaioi a le Mālō.

Logo-2-MagnifyingGlass

Vaega o Su'esu'ega Fa'apitoa

Ina ia fa’ailoa amioga lē taupulea a ofisa o lo’o fa’amalosia malosiaga o le Malo ma fa’atinoina su’esu’ega fa’apitoa.

Logo-5-People

Vaega o Fa'alauiloa & Feso'ota'iga

O le Vaega o Faalauiloa ma Fesootaiga e lagolagosua i le itu tau faalauiloa ma fesootaiga a le Ofisa i ana paaga, paaga galulue ma tagata lautele.

Logo-3-TootooFue

Vaega o Auaunaga Lautele

The Corporate Services Unit its tasked with the daily management and support of all Office Operations in administration, finance and human resources.

Fa'amatalaga Lata Mai

talanoa-toolkit

The Office launches a first of its kind Talanoa Toolkit for Village-Based Advocates Against Violence

Press Release - 19 August 2022
taiala-committee

Setting up a Village Family Safety Committee Guide released

Press Release - 19 August 2022
SHRR-2022-380x254

"COVID-19 and Human Rights: the case of Samoa" Report submitted to Parliament

Press Release - 11 July 2022
IMG_20220707_093117-1024x469

Children and Young people in Samoa weigh in on human rights issues affecting them

Press Release - 8 July 2022

Matou So'otaga

Other Ombudsman / Human Rights Organisations / Network
Ombudsman / Human Rights (International Partners)
Non-Government Organisations (Human Rights Allies)
Government Ministries & Constitutional Offices (Local Partners)