O le Va'aiga Taula'i

Fa’atupuina o le āmiotonu i pūlega, le puipuiga ma le lagolagoina o aiā tatau a tagata soifua i Sāmoa, ma faiga tutusa ma tonu o tagata

Manulauti

Manulauti, Va'aiga Taula'i, Agatausili

Agatausili

I so’o se galuega fa’atino a le Ofisa olo’o faatauaina ai Aga Tausili nei: 

Amiotonu, Faamaoni, Lē Faaituau

Talafeagai, Lē Fa’ailoga Tagata, Fa’atāuaina

Auaunaga, Mafai ona Taliatu, Faiga ma Pulega Manino

Faatinoina o Galuega ia lelei atoatoa

Fa’atumauina, Tali atu, Filigā

Aganuu ma le Tulafono